ICPMS42969: Finite-time stabilization for a first-order hyperbolic equation...
Caijin Zeng and Zhongcheng Zhou ICPMS47857: Electrochemical sensor for rapid quantification of benzo(a)pyrene...
Wenhan Zhong, Naifei Zhong, Ronghui Yuan, et al. ICPMS43380: Phase transition of RN-ERN coupled network...
Cong Fu, Xiaoyan Li, Hui Zhao, et al. ICPMS48784: Parametric sensitivity analysis of Aerodynamic stability...
Lingling Du, Weiju Song ICPMS48775: Inference for additive model at response random missing...
Xuchen Dong , Simin Chen ICPMS45509: A fuzzy behavioral portfolio decision model with trapezoidal...
Qiansheng Zhang ICPMS48536: An Empirical Study on the Impact of Board Social Capital...
Yuanyuan Jin ICPMS44696: Study on the Influence of International Oil Price...
Ziyuan Liu, Yu Wang, Shiwei Xu, et al. ICPMS49233: Stabilization of a heat equation with an integral type...
Xiaoyun Li , Xinglan Liu and Zhongcheng Zhou ICPMS48635: The research of effectiveness of IPO institution reform in China...
Ying Yu, Jiehao Shao and Ronghua Yi ICPMS41773: Research on Multiscale Information Storage of MEG...
Dayou Luo, Wei Yan, Jin Li, et al. ICPMS42685: Experimental study on mechanical properties of concrete...
Zhongzhi Ye, Guanqun Guo, Longlong Su, et al. ICPMS48268: Thermo-mechanic coupled damage simulation...
Juan Su, Yongsheng Jiang, Cheng Chen, et al. ICPMS43616: Detection of water pipeline leakage based on...
Zhaozhao Chi, Fei Zhang, Yunfei Li, et al. ICPMS48381: Prediction of life expectancy in Saudi Arabia by 2030...
A Alshehri, F El-Halawany and H Abu-Zinadah ICPMS41070: Development of artificial compressibility method...
Md Mizanur Rahman, Feroz Alam, Zefei Zhu, et al. ICPMS44680: Contradiction Argument in the Study of Convexity...
Xiaomin Lin, Yunhua Ye ICPMS46389: Pre-training and multi-task training for...
Lingqi Guo, Haifeng Sun, Zhizhong Shi, et al. ICPMS44201: ReLU artificial neural networks for the grid adaptation...
Xuemei Fu, Luoping Chen and Fanyun Wu ICPMS46931: Gender differences in mathematics academic performance...
Peijie Jiang ICPMS45600: Analysis on the Spatial effect of Vocational Education...
Wei Wang, Yanan Yang ICPMS45394: Enumeration formulas for standard Young...
Q Y Li and F F Li ICPMS46893: Flood characteristic description using the singularity...
L Wang ICPMS43199: Study on improving efficiency of a plasma synthetic jet...
Rubing Liu, Yueshi Chen, Xiaoyin Mei, et al. ICPMS48133: Reynolds number dependency of small scale structures in steady...
Mayuka Oshibuchi, Hiroki Suzuki and Shinsuke Mochizuki ICPMS47260: Dynamic bifurcation for a three-species cooperating...
Junyan Li and Ruili Wu ICPMS46467: Orthogonality derivation of polarization state based on...
Zhanling Wang, Jiankai Huang and Chen Pang ICPMS46029: Visualization study for scalar structures around the mixing interface...
Shotaro Jomura, Hiroki Suzuki, Shinsuke Mochizuki, et al. ICPMS46924: A detailed study of mode II test specimen with elastic...
Lih-jier Young, Lin Ouyang and Xiaofeng Wang ICPMS42136: Boundary value problem for a Fully Nonlinear...
Ruili Wu and Junyan Li ICPMS46317: Emission of cosmic rays from Pulsar wind...
Xuer Dai ICPMS46220: Auto-correlation function form for estimating the static pressure fluctuation...
Hiroki Suzuki, Shinsuke Mochizuki and Yutaka Hasegawa --%>

Copyright © 第五届物理,数学与统计国际学术会议 (ICPMS2022)